Presentatie 2003

Lancering Het Liegend Konijn

Het eerste Het Liegend Konijn werd door Jozef Deleu voorgesteld tijdens de opening van de 66ste Boekenbeurs in Antwerpen op 29 oktober 2002:

“In mijn leven, nà mijn boeiend avontuur in de Stichting Ons Erfdeel, wil ik me nu vooral toeleggen op de verspreiding van poëzie,de grondstroom waarop de wankele boot van ons bestaan dobbert. Poëzie verleent samenhang en onbestemdheid, weifeling en beraad voor “Het innerlijk behang” in ons, de titel van een bundel van de Nederlandse dichter Hans Lodeizen. Dit “innerlijk behang” is de metafoor voor ons innerlijk leven, de ruimte die gevuld wordt met onze herinneringen en ervaringen, onze verwachtingen en dromen. Wij hebben het vermogen ons in ons allerpersoonlijkste binnenland terug te trekken. Vaak hebben slachtoffers van tirannie verklaard dat zij in gevangenschap konden overleven dankzij ” het innerlijk behang” dat zij hadden opgebouwd en dat hen als het ware immuun maakte voor de aanslagen op hun integriteit. De kwaliteit van ons “innerlijk behang” bepaalt de wijze waarop wij in het leven staan.Deze wordt fundamenteel gedetermineerd door kunst en cultuur.In kunst gaat het immers altijd over het vormgeven van de dingen die wij niet of slechts stamelend kunnen benoemen, over het mysterie van mens en bestaan.In woord, beeld, klank en beweging probeert iedere generatie opnieuw onze ontreddering om het onvolmaakte en ons heimwee naar het volmaakte te verbeelden.
Daarom ben ik blij u te kunnen mededelen dat ik twee gerenommeerde uitgevers – een Vlaamse en een Nederlandse – bereid heb gevonden om onder mijn redactie een roekeloze onderneming te beginnen: een nieuw poëzietijdschrift.Hiermee realiseer ik een droom die ik al meer dan dertig jaar koester. Het tijdschrift zal twee keer per jaar verschijnen en het zal niet eerder gepubliceerde, hedendaagse Nederlandstalige poëzie bevatten. Poëzie die uit het nest is geroofd. Het blad zal geen recensies of interviews brengen,maar alleen gedichten. Voor het eerste nummer dat in april 2003 verschijnt,heb ik de enthousiaste medewerking verkregen van de dichters Anna Enquist,Luuk Gruwez,Stefan Hertmans, Rutger Kopland, Anton Korteweg, K.Michel, Leonard Nolens, David van Reybrouck, Marjoleine de Vos en Menno Wigman.
Het poëzietijdschrift zal Het Liegend Konijn heten. De titel verwijst naar een tekst van Paul van Ostaijen uit “Diergaarde voor kinderen van nu” uit 1926. Als inleiding op Het Liegend Konijn lees ik u tot slot deze prachtige en betoverende tekst voor. Hij verheerlijkt verwondering en subliem, meerzinnig verzet. Méér moet dat voor dichters en poëzielezers niet zijn.”

Paul van Ostaijen in “Diergaarde voor kinderen van nu.” Eerste reeks, in “Vlaamsche Arbeid”, juni-juli 1926:

“Lang heeft het konijn de lach gezocht. Zo zielsgraag had het konijn gekend de luide lach. Waarom het de lach zo graag had gekend, weet ik niet. Zo iets kan men niet weten. Het konijn heeft de lach niet gevonden. Maar het was de lach zeer nabij. Dat het het geheim van de lach zo nabij was,weet het konijn niet. Vlak vóór de lach hield de kennis van het konijn halt. Daar vond het in plaats van de lach die het zocht, de verwondering die het niet zocht. Dit nu is iets wat buiten het begrijpen van het konijn valt:hoe je in plaats van het gezochte iets anders vindt. Daarom verwondert het konijn zich zeer om de verwondering. En daar het met deze verwondering geen blijf weet,toont het konijn zich voortdurend verwonderd, gans onbeholpen. Het weet zelf niet hoe verwonderd het is. Uit zijn verwondering groeide zijn nieuwsgierigheid. Doch van huize uit droeg het de vrees mee. Nu weet het konijn niet goed welke zelf-raad te volgen:óf de ras-vrees óf de nieuwsgierigheid die,in de wereld van het konijn, alreeds een beschavingsverschijnsel is. Alleen waar licht gloeit in de nacht, wordt de beschaving te sterk en werpt het konijn zich roekeloos in zijn ondergang. Het duurt nog wel een tijd alvoor het konijn zal geleerd hebben in dit geval te luisteren naar de stem van het ras, van de vrees. Dan komt het konijn tot het nuanceren zijner nieuwsgierigheid.
Dit echter geschiedt nog zo spoedig niet. De stropers met de lichtbak mogen gerust zijn. Het konijn leert slecht.”

Het Liegend Konijn 2003-2 Amsterdam

Het Liegend Konijn 2003-2 werd voorgesteld in De Brakke Grond (Amsterdam) op 6 oktober 2003.

Het Liegend Konijn 2003-2 Brugge

Het Liegend Konijn 2003-2 werd in Vlaanderen voorgesteld in Boekhandel De Reyghere (Markt, Brugge) op zondag 23 november 2003. Bij die gelegenheid voerden de boekhandelaren Ivy Steinberger, Joris Barbier en Jozef Deleu het woord. De dichters Luuk Gruwez, Filip Rogiers en David Van Reybrouck lazen voor uit eigen werk.